ZALOGUJ NOWE KONTO


 

Regulamin korzystania ze strony internetowej
www.legitymacja-nauczyciela.pl
(dalej: „Regulamin”)

 

§ 1
Postanowienia Ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze strony internetowej www.legitymacja-nauczyciela.pl oraz warunki dostarczania innych usług przez Usługodawcę.
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjęto następujące definicje poniższych pojęć:
  1. Strona Internetowa legitymacja-nauczyciela.pl;
  2. Strona logowania https://legitymacje.loca.pl;
  3. Usługodawca – Mariusz Kocięda, prowadzący działalność gospodarczą, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, pod firmą Mariusz Kocięda „Grupa Loca”, główne miejsce wykonywania działalności przy ul. Stefana Żeromskiego 6, 13-200 Działdowo, REGON: 280105704, NIP: 5711462111, adres e-mail: legitymacje@loca.pl;
  4. Użytkownik – podmiot odwiedzający Stronę Internetową;
  5. Zamawiający – placówka oświaty, składająca zamówienie przez swojego przedstawiciela, za pośrednictwem Strony Internetowej. Zamawiającym może być tylko placówka uprawiona do wydawania Legitymacji;
  6. Zamówienie – zamówienie złożone za pośrednictwem Strony Internetowej
   przez Zamawiającego;
  7. Konto – indywidualne konto Zamawiającego założone zgodnie z wytycznymi określone niniejszym Regulaminem, za pomocą którego Zamawiający może składać Zamówienie, śledzić postęp realizacji Zamówienia lub korzystać z innych opcji dostępnych za pośrednictwem Konta;
  8. Legitymacja – będąca przedmiotem Zamówienia, legitymacja służbowa nauczyciela spełniająca wymogi formalne określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela.
 3. Strona internetowa oraz Strona logowania o którym mowa w ust.2a oraz 2b powyżej stanowią integralną część strony internetowej www.legitymacja-nauczyciela.pl
 4. Właścicielem Strony Internetowej jest Usługodawca.
 5. Przed skorzystaniem ze Strony Internetowej prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
 6. Korzystanie ze Strony Internetowej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 7. Przeglądanie treści Strony Internetowej nie wymaga podania danych Użytkownika,
  ani założenia Konta.
 8. Użytkownik chcący złożyć Zamówienie w formie elektronicznej musi założyć Konto.
  W tym celu niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu e-mail przez Użytkownika.
 9. Użytkownik może złożyć Zamówienie w formie papierowej, bez konieczności zakładania Konta.
 10. W celu prawidłowego przeglądania Strony Internetowej Użytkownik musi posiadać dostęp
  do Internetu, korzystać z przeglądarki internetowej np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome oraz posiadać ekran komputera o rozdzielczości co najmniej 1024 x 768 pikseli.
 11. Usługodawca informuje, że mogą pojawić się problemy z prawidłowym wyświetlaniem
  i korzystaniem ze Strony Internetowej przy użyciu urządzeń mobilnych.
 12. Usługodawca nie wyklucza czasowych przerw technicznych w dostępie do Strony Internetowej. Przerwy techniczne nie będą miały wpływu na realizację potwierdzonych Zamówień.
 13. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny
  z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami,
  a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Usługodawcy.
 14. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza postanowienia ustępu 12 powyżej
  lub dopuszcza się działań opisanych we wspomnianym ustępie, Usługodawca ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

§ 2
Oświadczenia Stron, Legitymacja

 

 1. Usługodawca oświadcza, że Legitymacje spełniają wszelkie wymogi przewidziane dla tego typu legitymacji określone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela.
 2. Minimalna ilość sztuk Legitymacji wchodzących w skład Zamówienia to 1 (jedna) sztuka Legitymacji.
 3. Zamawiający oświadcza, że osoba go reprezentująca posiada stosowne umocowanie
  do składania Zamówienia w jej imieniu. Usługodawca, w razie wątpliwości, może żądać przedłożenia, w każdym momencie, stosownego dokumentu potwierdzającego powyższe umocowanie.
 4. Zamawiający oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do wydawania Legitymacji oraz że osoby, których dane podaje w celu wydania Legitymacji, są zatrudnione u niego na stanowisku nauczyciela.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń przez Zamawiającego, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 6. Data ważności Legitymacji:
  1. Dla nauczyciela zatrudnionego na czas określony: do końca trwania umowy;
  2. Dla nauczyciela zatrudnionego na stałe: maksymalnie na 3 lata, w trzecim roku tylko do końca lutego.
 7. Wzór Legitymacji może być wykorzystany jedynie w celu realizacji Zamówień składanych przez placówki oświaty.
 8. Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Usługodawcy dane osobowe nauczycieli (w szczególności kolorowe zdjęcie legitymacyjne oraz wzór podpis) oraz dane placówki oświaty zgodnie ze specyfikacją określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela.
 9. Usługodawca wykona Zamówienie w oparciu o dostarczone przez Zamawiającego dane. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, gdy dostarczone przez Zamawiającego dane nie spełniają wymagań przewidzianych Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela.

 

§ 3
Rejestracja Konta i składanie Zamówienia w formie elektronicznej

 

 1. Zamówienie może być złożone w formie elektronicznej, za pośrednictwem Konta.
 2. W celu utworzenia Konta, Zamawiający musi dokonać nieodpłatnej rejestracji
  za pośrednictwem Strony Internetowej.
 3. Podczas rejestracji Zamawiającemu zostanie udostępniony formularz rejestracyjny, w którym należy podać następujące dane:
  1. Dane placówki: nazwa placówki, adres, miasto/poczta, kod pocztowy, telefon, fax;
  2. Dane osoby kontaktowej/odpowiedzialnej: imię, nazwisko, bezpośredni telefon,
   e-mail, hasło (min. 5 znaków), potwierdzenie hasła;
  3. Dane do faktury: nazwa placówki, adres, miasto/poczta, kod pocztowy, NIP;
  4. Płatnik: nazwa płatnika, adres, poczta, kod pocztowy;
  5. Domyślna nazwa pracodawcy (do umieszczenia na Legitymacji).
 4. Ponadto Zamawiający zobowiązany jest:
  1. Oświadczyć, że zapoznał się i akceptuje Regulamin Strony Internetowej;
  2. Wyrazić zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej informacji handlowych
   od Usługodawcy (opcjonalnie).
 5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i zarejestrowaniu Zamawiającego, na wskazany przez Zamawiającego w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, wysłany zostanie link, po kliknięciu którego otworzy się uzupełniony przez Zamawiającego formularz rejestracyjny, który należy wydrukować i przesłać taki formularz podpisany przez dyrektora placówki oraz opatrzony pieczęcią placówki oświaty, która złożyła Zamówienie, faxem na numer: 22 682 14 08 lub jako skan na adres e-mail legitymacje@loca.pl.
 6. Po dokonaniu powyższych czynności oraz prawidłowej ich weryfikacji przez Usługodawcę, Zamawiający otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą aktywowanie Konta oraz otrzyma indywidualny numer ID służący do logowania na Konto Zamawiającego.
 7. Zamawiający może zalogować się na swoje Konto na Stonie logowania przy użyciu loginu (indywidualny numer ID, o którym mowa w ust.5 powyżej) oraz hasła (podanym przez Zamawiającego w formularzu rejestrowym).
 8. Po zalogowaniu na swoje Konto, Zamawiający może przystąpić do składania Zamówienia.
 9. W celu prawidłowego złożenia Zamówienia, Zamawiający musi łącznie wykonać poniższe czynności:
  1. Wprowadzić dane nauczycieli: imię i nazwisko, okres zatrudnienia, kolorowe zdjęcie legitymacyjne nauczyciela, wzór podpisu nauczyciela („Materiały”);
  2. Wybrać nauczycieli, dla których będą zamawiane Legitymacje;
  3. Wybrać sposób płatności oraz przesyłkę;
  4. Złożyć zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Złóż Zamówienie”.
 10. Zamawiający może dostarczyć kolorowe zdjęcie legitymacyjne nauczyciela oraz wzór podpisu nauczyciela, w wybrany przez siebie sposób według poniższego, poprzez:
  1. Samodzielne zeskanowanie i dołączenie jednego pliku zawierającego zdjęcie i wzór podpisu;
  2. Samodzielne zeskanowanie i dołączenie dwóch plików zawierających zdjęcie oraz wzór podpisu;
  3. Skorzystanie z formularza personalizacji (druk formularzy personalizacji) Legitymacji wykorzystywanego do zamówień w formie papierowej. Zeskanowany formularz można w całości dołączyć przy wprowadzaniu nauczyciela przy pomocy Konta;
  4. Przesłanie wypełnionego formularza personalizacji pocztą na adres: Grupa LOCA,
   Stefana Żeromskiego 6, 13-200 Działdowo.
 11. Dołączone pliki zostanę poddane obróbce graficznej tj. kadrowanie oraz poprawa kolorów (nie dotyczy to przerobienia zdjęcia na kolorowe w przypadku dostarczenia przez Zamawiającego zdjęcia czarno-białego).
 12. Dołączone pliki muszą spełniać następujące wymogi techniczne: format plików: .jpg, rozdzielczość 300 dpi, maksymalna wielkość pliku: 2 MB, optymalny rozmiar pliku: 100 kB.
 13. Po złożeniu Zamówienia, Zamawiający otrzyma na swój adres e-mail podsumowanie Zamówienia wraz z indywidualnym numerem Zamówienia co jest równoznaczne z przyjęciem Zamówienia przez Usługodawcę
 14. Zamawiający oświadcza, że dostarczenie Materiałów osób trzecich służących do realizacji Zamówienia dotyczących danych osobowych, wizerunku oraz innych informacji o osobach trzecich nastąpiło w sposób legalny dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą.
 15. Zamawiający nie jest uprawniony do dostarczania Materiałów do realizacji złożonego Zamówienia, które zawierają informacje dotyczące danych osobowych osób trzecich
  oraz rozpowszechniają wizerunek osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej.
 16. Aktualny status Zamówienia widoczny będzie za pośrednictwem Konta.
 17. Wszelkie nieprawidłowości i błędy w funkcjonowaniu Konta Zamawiający zobowiązany
  jest zgłaszać Usługodawcy w formie wiadomości e-mail na adres
  „legitymacje@loca.pl” wraz z opisem takich nieprawidłowości.
 18. Wszelkie Materiały wprowadzane przez Zamawiającego do Konta nie są udostępniane osobom trzecim. Wprowadzone dane są wykorzystywane przez Usługodawcę tj. gromadzone
  i przetwarzane, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Zamówienia, ewentualnego wykonania duplikatu legitymacji lub ponownego zamówienia reklamacji, jeżeli termin ważności legitymacji się skończy.
 19. Zamawiający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail Usługodawcy. Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, pozostaje bez wpływu dla przyjętych Zamówień do realizacji.

§ 4
Zamówienie w formie papierowej

 

 1. Zamawiający może złożyć Zamówienie również w formie papierowej.
 2. W przypadku wyboru tej formy składania Zamówienia, nie wymagana jest rejestracja w celu założenia Konta.
 3. Zamawiający, w celu złożenia Zamówienia zobowiązany jest przesłać na adres Usługodawcy: Grupa LOCA, ul. Stefana Żeromskiego 6, 130-200 Działdowo, uzupełniony formularz personalizacji oraz uzupełniony druk Zamówienia.
 4. Wzory powyższych dokumentów dostępne są w zakładce „Formularze” na Stronie Internetowej.
 5. Dokumenty Zamawiający uzupełnia o dane, wzory podpisów i zdjęcia („Materiały”) według instrukcji zawartych w dokumentach.
 6. Przesłane dokumenty zostaną odesłane przez Usługodawcę wraz z Zamówieniem.
 7. Usługodawca oświadcza, że dla celów prawidłowej realizacji Zamówienia oraz dla celów archiwizacyjnych, zachowa kopie przesłanych przez Zamawiającego dokumentów.
 8. Zamówienia dotyczących danych osobowych, wizerunku oraz innych informacji o osobach trzecich nastąpiło w sposób legalny dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą.
 9. Zamawiający nie jest uprawniony do dostarczania Materiałów do realizacji złożonego Zamówienia, które zawierają informacje dotyczące danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniają wizerunek osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej.
 10. Wszelkie Materiały przesłane przez Zamawiającego nie są udostępniane osobom trzecim. Wprowadzone dane są wykorzystywane przez Usługodawcę tj. gromadzone
  i przetwarzane, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Zamówienia, ewentualnego wykonania duplikatu legitymacji lub ponownego zamówienia reklamacji, jeżeli termin ważności legitymacji się skończy.

§ 5
Płatność, dostawa, rękojmia

 

 1. Cena za 1 Legitymację jest zgodna z ceną wskazaną w aktualnym cenniku dostępnym
  na Stronie Internetowej w zakładce „Cennik”.
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane przez Usługodawcę:
  1. W przypadku złożenia zamówienia w formie papierowej – w ciągu 14 dni;
  2. W przypadku złożenia zamówienia w formie elektronicznej z opcją dołączenia zeskanowanych Materiałów - w ciągu 7 dni;
  3. W przypadku złożenia zamówienia w formie elektronicznej z opcją przesłania zdjęć pocztą- w ciągu 10 dni;

licząc od dnia otrzymania zdjęć przez Usługodawcę.

 1. Usługodawca, w przypadku Zamówienia obejmującego znaczną ilość Legitymacji, zastrzega, że powyższe terminy może ulec wydłużeniu.
 2. Zamówienia realizowane są przez Usługodawcę jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Zamawiający może wybrać jedną z poniższych form wysyłki Legitymacji wraz
  z odpowiadającym jej terminem płatności:
  1. Wysyłka listem poleconym: płatność w ciągu 14 dni;
  2. Wysyłka „za pobraniem” pocztowym: płatność przy odbiorze;
  3. Wysyłka kurierem UPS: płatności płatność w ciągu 14 dni;
  4. Wysyłka kurierem UPS „za pobraniem”: płatność przy odbiorze.
 4. Koszty dostawy Legitymacji dla każdego rodzaju wysyłek wskazanych powyżej, wskazane są na Stronie Internetowej w zakładce „Cennik”.
 5. Zamawiający może osobiście, bezpłatnie odebrać Zamówienie w siedzibie Usługodawcy przy ul. Stefana Żeromskiego 6, 13-200 Działdowo w godz. 08:00 – 16:00. Odbiór osobisty możliwy jest po otrzymaniu przez Zamawiającego wiadomości e-mail potwierdzającej realizację Zamówienia.
 6. Usługodawca zapewnia dostawę Zamówienia pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli Zamówienie ma wadę fizyczną lub prawną, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

§ 6
Dane Osobowe

 

 1. Zamawiający, jako administrator danych osobowych nauczycieli, upoważnia Usługodawcę
  do przetwarzania danych osobowych nauczycieli oraz powierza przetwarzanie danych osobowych nauczycieli, w zakresie: imienia i nazwiska, okresu zatrudnienia, wzoru podpisu oraz zdjęcia nauczyciela. Przetwarzanie ww. danych osobowych obejmuje utrwalanie, przechowywanie, opracowanie, zestawianie oraz usuwanie w celach związanych z wydaniem Legitymacji. Usługodawca zobowiązuje się przetwarzać ww. dane osobowe nauczycieli wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym niniejszym Regulaminem.
 2. Administratorem pozostałych danych osobowych podanych przez Zamawiającego, poza tymi wymienionymi w ust.1 powyżej jest Usługodawca (na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługodawca, jako administrator danych osobowych, o których mowa w niniejszym ustępie, jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych podanych przez Zamawiającego w Zamówieniu w celu korzystania z usługi i zawarcia umowy (założenia konta, złożenia i realizacji Zamówień), rozliczenia umowy (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji.
 3. Zamawiający oświadcza, że przekazuje dane osobowe nauczycieli w celu realizacji, ciążącego na Zamawiającym, ustawowego obowiązku wydania Legitymacji na wniosek nauczyciela.
 4. Zamawiający ma możliwość wglądu do podanych przez siebie danych osobowych
  i ich poprawiania żądania poprawienia. Zamawiający ma prawo wniesienia w przypadkach określonych prawem pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania podanych przez niego danych osobowych.
 5. Podanie przez Zamawiającego danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną- w zakresie danych osobowych, o których mowa w ust.2, w celu wydania Legitymacji- w zakresie danych osobowych, o których mowa w ust.1 powyżej.
 6. Zamawiający korzystając ze Strony Internetowej wyraża zgodę na wykorzystanie plików „cookies”. Polityka prywatności Usługodawcy dostępna jest na Stronie Internetowej
  w zakładce „Polityka Prywatności”.

§ 7
Prawa autorskie

 

 1. Usługodawca oświadcza, że wyłączne prawa autorskie do Strony Internetowej
  jak do poszczególnych jej funkcjonalności należą do Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Użytkownik zobowiązuje się nie dokonywać zmian w Stronie Internetowej
  czy prowadzenia działań zmierzających do kompilacji, dekompilacji, deasemblacji
  i podobnych zabiegów o charakterze reverse engineering oraz innych działań, które mogłyby wpłynąć na strukturę, koncepcję, metodologię czy poznanie zasad funkcjonowania Strony Internetowej lub jej poszczególnych funkcjonalności.

§ 8
Postanowienia końcowe

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnej chwili zmian
  w niniejszym Regulaminie oraz w treści Strony Internetowej.
 2. Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem adresu e-mail: legitymacje@loca.pl.
 3. Użytkownik może złożyć reklamację w formie elektronicznej na usługi objęte niniejszym Regulaminem. Reklamacje należy przesłać na adres e-mail Usługodawcy: legitymacje@loca.pl
  wraz ze wskazaniem danych identyfikacyjnych Użytkownika oraz szczegółowy reklamacji,
  w terminie 14 dni od dnia zaistnienia sytuacji będącej przedmiotem reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji, a odpowiedź
  na reklamację zostanie przesłane na adres e-mail Użytkownika.
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25.01.2016 r.
 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na Stronie Internetowej.
Grupa LOCA, 13-200 Działdowo, ul. Stefana Żeromskiego 6, tel. 23 696 90 00, FAX 023 682 14 08, E-mail: legitymacje@loca.pl
Nasza działalność: Legitymacje nauczyciela, identyfikatory plastikowe, systemy kontroli dostępu, karty biblioteczne, smycze z nadrukiem.

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności.