W związku z pojawieniem się projektu rozporządzenia zmieniającego wzór Legitymacji Nauczyciela, informujemy że:

 1. Nie jest znany termin wejścia w życie nowego wzoru. Zgodnie z zapisami ustawy, termin ten zostanie ogłoszony 14 przed wejściem w życie.Podstawa prawna:

  Art. 74 USTAWY z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz.U.2023.1234)

  1. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług określonych w:
  1) art. 11b i art. 11c ustawy zmienianej w art. 24,
  2) art. 11 ust. 1d ustawy zmienianej w art. 25,
  3) art. 14 pkt 33 i 34, art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. m i n, art. 35a i art. 93 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 40,
  4) art. 113c ustawy zmienianej w art. 52
  – w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
  2. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

 2. Legitymacje wydane na aktualnym wzorze, zachowują ważność zgodnie z terminem ważności nadrukowanym na legitymacji.Podstawa prawna:
  Art. 62. USTAWY z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz.U.2023.1234)

  Legitymacja służbowa wydana nauczycielowi na podstawie art. 11a ustawy zmienianej w art. 24, w brzmieniu obowiązującym przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 1, a w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach polskich, o których mowa w art. 4 pkt 29d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wydana przed dniem 13 lipca 2024 r., zachowuje ważność do dnia wydania nauczycielowi nowej legitymacji, o której mowa w art. 11c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 24, jednak nie dłużej niż do dnia upływu terminu, na który została wydana.

Legitymacje służbowe nauczyciela dla:

 • Przedszkoli publicznych lub niepublicznych
 • szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
 • Legitymacje Służbowe Nauczyciela zgodne z rozporządzeniem MEN z dnia z dnia 29 września 2006 r. dla nauczycieli zatrudnionych na kartę nauczyciela w szkołach publicznych i niepublicznych realizujący program szkół publicznych.

Przysługujące ulgi na przejazdy:

 • 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych
 • 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych

ZAMÓWIENIA W FORMIE PAPIEROWEJ

 • Do zamówienia w formie papierowej nie ma potrzeby rejestrowania placówki
 • Należy uzupełnić formularze oraz druk zamówienia i przesłać pocztą na adres firmy
 • Po zeskanowaniu formularze personalizacji zostaną odesłane razem z legitymacjami
 • Płatność na podstawie faktury po otrzymaniu legitymacji lub przy odbiorze - za pobraniem
 • Do pobrania: Formularze w programie WORD
 • Do pobrania: Formularze w programie PDF
 • Aktualny termin realizacji: 14 dni od otrzymania zamówienia
 • Darmowa wysyłka "Listem poleconym" dla zamówień od 10 szt.

ZAMÓWIENIA ONLINE

 • Do tego sposobu zamawiania, niezbędne jest samodzielne zeskanowanie zdjęć i podpisów
 • Zamówienie w tej formie nie wymaga przesyłania żadnych potwierdzeń pocztą
 • Termin realizacji: do 14 dni od dnia złożenia zamówienia
 • Aktualny termin realizacji: 7 dni od otrzymania zamówienia

Załóż konto lub zaloguj się

ZALOGUJ

ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWO ONLINE

 • Dane nauczycieli należy wprowadzić elektronicznie
 • Zdjęcie oraz wzór podpisu należy dosłać pocztą
 • Termin realizacji: do 10 dni od dnia złożenia zamówienia
 • Aktualny termin realizacji: 14 dni od otrzymania formularzy pocztą
 • Darmowa wysyłka "Listem poleconym" dla zamówień od 10 szt.

Załóż konto lub zaloguj się

ZALOGUJ