Uprawnienia

Uprawnienia

1. Przysługujące zniżki wynikające z Ustawy o uprawnieniach do ulgowego przejazdu środkami transportu publicznego:

  • Do ulgi 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych
  • Do ulgi 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych

2. W wielu miastach legitymacja służbowa nauczyciela upoważnia do ulgowych przejazdów komunikacją miejską. Jest to jednak regulacja uzależniona od rady poszczególnych miast.

3. Zniżki w księgarniach, muzeach, na wydarzeniach kulturalnych.

4. Legitymacja uznawana jest również w krajach Unii Europejskiej, uprawniając do bezpłatnych wejść do muzeów czy na wydarzenia kulturalne.

Nauczyciele Przedszkoli Publicznych i Niepublicznych

3 grudnia 2013 r. została ogłoszona:
ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2013 r., poz. 1421) Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Powyższa ustawa dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 listopada 2010 r. (sygn. akt K2/10). W powyższym orzeczeniu TK uznał za niekonstytucyjne wyłączenie nauczycieli przedszkoli z grona osób uprawnionych do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Ponadto, w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1138), ulga przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego dla nauczycieli będzie niższa o 4 proc. (z 37% na 33%). Zwiększy się natomiast krąg osób uprawnionych do ulgi. Od 1 stycznia 2014 r. do ulgi 33% przy przejazdach:

  • środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, oraz
  • środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów imiennych

będą uprawnieni nauczyciele:

  • przedszkoli publicznych lub niepublicznych
  • szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
  • nauczyciele akademiccy