Rozporządzenie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 29 września 2006 r.

w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela

(Dz. U. z dnia 19 października 2006 r.)

Na podstawie art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 i Nr 170, poz. 1218) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Legitymacja służbowa nauczyciela, zwana dalej „legitymacją”, potwierdza zatrudnienie na stanowisku nauczyciela.
2. Wzór legitymacji jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. 1. Legitymację wydaje dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia złożenia przez nauczyciela wniosku o jej wystawienie.
2. Legitymację wystawia się na:
1) okres trzech lat, nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania lub umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, z tym że w trzecim roku, licząc od roku jej wystawienia, legitymacja jest ważna do końca lutego;
2) czas trwania stosunku pracy, nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony.

§ 3. 1. Dyrektor szkoły wydaje nową legitymację w przypadku:
1) utraty dotychczasowej legitymacji;
2) zmiany imienia lub nazwiska nauczyciela bądź zmiany nazwy pracodawcy;
3) uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego identyfikację nauczyciela;
4) upływu terminu ważności legitymacji.
2. Nauczyciel, który po otrzymaniu nowej legitymacji odzyskał utraconą legitymację, niezwłocznie zwraca ją dyrektorowi szkoły.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2, dyrektor szkoły stwierdza nieważność dotychczasowej legitymacji. Stwierdzenia nieważności legitymacji dokonuje się poprzez jej przecięcie.

§ 4. 1. Legitymacja podlega zwrotowi w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły anuluje legitymację poprzez obcięcie jednego z rogów legitymacji i zachowuje ją w aktach osobowych nauczyciela.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

________________________
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 131, poz. 907).

ZAŁĄCZNIK

 

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ NAUCZYCIELA

Opis:
1. Blankiet legitymacji wykonany jest z wielowarstwowej karty laminowanej o wymiarach i właściwościach fizycznych zgodnych z wymaganiami dla kart identyfikacyjnych formatu ID-1 określonymi w normie ISO/IEC 7810.
2. Poddruk blankietu legitymacji wykonany w technice offsetowej w standardzie 5 + 4 (CMYK i Pantone 286 na stronie 1 karty oraz CMYK na stronie 2). W procesie zadrukowywania blankietu (poddruk offsetowy) nanoszone są następujące elementy:
1) tło z elementami grafiki w kolorach CMYK;
2) elementy zabezpieczające wykonane techniką giloszową, z liniami pozytywowymi w kolorze Pantone 286 i negatywowymi białymi,o grubości 0,25 pkt;
3) napis: „LEGITYMACJASŁUŻBOWANAUCZYCIELA” wykonany w technice mikrodruku, na całej długości karty, na białym pasku o szerokości 0,4 mm przebiegającym poziomo w odległości 4,5 mm od dolnej krawędzi legitymacji, krojem ArialCE o wielkości 0,8 pkt, w kolorze Pantone 286;
4) godło państwowe o wysokości 8,2 mm i napis „Rzeczpospolita Polska” w dwóch wierszach, wykonany krojem ArialCEBold o wielkości 4,5 pkt, w kolorze czarnym;
5) napisy na stronie:
a) 1:
– „LEGITYMACJA SŁUŻBOWA NAUCZYCIELA” wykonany krojem ArialCEBold o wielkości 8 pkt, w kolorze białym (z czarnym cieniem przesuniętym względem napisu o 0,18 mm w prawo i w dół),       – „TEACHER IDENTITY CARD” wykonany krojem ArialCEBold o wielkości 6 pkt, w kolorze białym (z czarnym cieniem przesuniętym względem napisu o 0,18 mm w prawo i w dół),
– „NAZWISKO/SURNAME”, „IMIONA/NAMES”, „PODPIS POSIADACZA/HOLDER SIGNATURE”, wykonane krojem ArialCEBold o wielkości 3 pkt, w kolorze czarnym,
b) 2, wykonane krojem ArialCEBold o wielkości 3 pkt, w kolorze czarnym:
– „NAZWA PRACODAWCY/EMPLOYER NAME”,
– „LEGITYMACJA WAŻNA DO/EXPIRY DATE”;
6) biały obszar przeznaczony na zdjęcie posiadacza legitymacji, o wymiarach 20 x 25 mm w odległości 3 mm od prawego brzegu karty i 9 mm od dolnego brzegu karty.
3. W procesie personalizacji legitymacji nanoszone są następujące dane:
1) na stronie 1:
a) kolorowe zdjęcie posiadacza legitymacji o wymiarach 20 x 25 mm w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi,
b) nazwisko w dwóch wierszach do 14 znaków każdy oraz imię w dwóch wierszach do 14 znaków każdy, wykonane krojem ArialCEBold o wielkości 8 pkt, w kolorze czarnym, notacja „LITERY DUŻE”,
c) podpis posiadacza;
2) na stronie 2, krojem ArialCEBold o wielkości 8 pkt, w kolorze czarnym:
a) nazwa pracodawcy, w czterech wierszach do 30 znaków każdy, notacja „LITERY DUŻE”,
b) data ważności legitymacji w formacie ddmmrrrr.

Warszawa, dnia 3 grudnia 2013 r.
Poz.1421
USTAWA
z dnia 11 października 2013 r.
o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
oraz ustawy – Karta Nauczyciela

Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu
zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 1b ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wielkość ulg i zniżek taryfowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie może wynosić 95%, 93%, 78%, 51%,
49%, 37% i 33%, stanowić wielokrotności tych liczb oraz nie może być przez nie podzielna.”;
2) w art. 4 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Do ulgi 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobo-wych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, są uprawnione następujące osoby:
1) nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych;
2) nauczyciele akademiccy.”;
3) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do ulgi 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji
zwykłej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione następujące osoby:
1) nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych;
2) nauczyciele akademiccy.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.
1) w art. 91b w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) przedszkolach i szkołach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, bez względu na wymiar zatrudnienia, mają zasto-sowanie przepisy art. 11a i art. 63;
2) placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, bez względu na wymiar zatrudnienia, ma zastosowanie przepis
art. 63;”.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.